Vieringen en Sacramenten

Afdrukken PDF


Spirituele vieringen

•    Kosmische mis  
•    Agapè   
•    Spirituele genezingsdienst   
•    Volle Maan viering   
•    De doop   
•    De confirmatie   
•    Huwelijk, Verbond van liefde  
•    Sacramenten
•    Uitvaartdienst  
•    Sacrament van zalving, genade en heling    
•    Priesterwijding of ‘ordinatie’
•    De christelijke feestdagen

 

De vieringen van het ECC in het kort

Kosmische mis

Onze mis wordt een kosmische mis genoemd; hij wordt opgedragen uit naam van de kosmos en vormt het brandpunt van de vieringen van het Centrum. Het brengt ons in contact met het hart van de leringen: ‘Christus in u, onze hoop en onze glorie’. Iedereen is welkom om deel te nemen aan deze viering en om de gewijde elementen van brood en wijn te ontvangen die de Christuskracht in ons voeden.

Agapè

In de Agapè wordt op een eenvoudige manier het sacrament van brood en wijn gevierd. Dat kan gebeuren in een informele meditatieve of devotionele bijeenkomst of in de vorm van een maaltijd, waarbij het brood en de wijn gezegend en gedeeld worden.

Spirituele genezingsdienst

Genezing is altijd een belangrijk kenmerk geweest van de spirituele missie van het Centrum. Openbare genezingsdiensten omvatten gebed, meditatie, zingen, een toespraak, afstandsgenezing, handoplegging en zalving. De genezing die gegeven wordt is spiritueel van aard; niet specifiek lichamelijk, alhoewel dat eveneens zou kunnen gebeuren.

Volle Maan viering

Deze viering wordt een aantal maal per jaar gehouden op het moment dat de maan zo volledig mogelijk de zon weerkaatst en de geestelijke krachten van de maan neerstralen op de aarde. Het is een tijd van uitstorting van hernieuwde energieën en van de transformatie van de ziel. Tijdens deze viering wordt er aan de aanwezigen de mogelijkheid geboden een persoonlijke boodschap te ontvangen.

De doop

De doop werd in oude tijden gezien als het eerste stadium van christelijke inwijding. In de vroege kerk werd het toegediend aan hen die grondig voorbereid waren door gebed, meditatie en onderricht. Het ECC kent een bepaalde opnemingsplechtigheid als lid die vroeger als de christelijke inwijding gold. Voorts kent het ECC alleen de kinderdoop. De doop is echter geen vereiste voor lidmaatschap. Om spiritueel-occulte redenen dient de doop te gebeuren in de eerste twee maanden na de geboorte.

De confirmatie

Tussen het twaalfde en zestiende jaar begint de zelfstandige persoonlijkheid zich te ontwikkelen. Dat wordt vorm gegeven in de confirmatie (Latijn: bevestiging): de bewuste, individuele toetreding tot de spirituele gemeenschap en daarmee de bevestiging van de jonge mens als spiritueel wezen.

Huwelijk, Verbond van liefde

Degenen die een gewijd huwelijk wensen te sluiten erkennen dat ze spirituele wezens zijn en dat er een spirituele dimensie in hun relatie aan het werk is en tevens erkennen zij dat het besluit om te trouwen een spirituele grond heeft. De viering van het huwelijk of het verbond van liefde erkent de vrijheid van elk individu èn de kwaliteiten die ieder bijdraagt aan het geheel. Het huwelijk of ‘verbond van liefde’ wordt in het ECC ook tussen mensen van hetzelfde geslacht gevierd.

Sacramenten

Tezamen met het hierboven genoemde sacrament van de communie - het gebruik van brood en wijn - zijn er zeven sacramentele handelingen die ook in een meer persoonlijke, individuele situatie kunnen plaatsvinden.

Uitvaartdienst

Bij uitvaartdiensten worden de mystieke en metafysische principes belichaamd die het Centrum aanhangt met betrekking tot de betekenis van leven en dood. De toonzetting is opheffend, warm en verbonden. Het ritueel is erop gericht zowel de ziel spirituele zegening en bijstand op haar reis te bieden als hen die hier achterblijven te troosten, te inspireren en te verheffen.

Sacrament van zalving, genade en heling

Er zijn verschillende individuele situaties waarin de priester een ondersteuning kan bieden vanuit zijn spirituele functie. Dat kan zijn:
•    een gesprek, waarin van ziel tot ziel gesproken wordt
•    de handoplegging voor spirituele heelwording en genezing of
•    de hulp aan een ziel die op punt staat dit aardse bestaan te verlaten. Dit wordt vergezeld van de zalving met gewijde olie.

Priesterwijding of ‘ordinatie’

In de priesterwijding wordt degene die gewijd wordt een bijzondere spirituele kracht doorgegeven. Spiritueel wordt men verbonden met de Orde van Melchisedek, waarvan Christus de Hogepriester is. De wijding is niet alleen voor dit leven - deze incarnatie - maar heeft betekenis voor alle volgende incarnaties. Zowel mannen als vrouwen kunnen tot priester gewijd worden.

De christelijke feestdagen

Vanzelfsprekend vieren wij de feesten van:
-  Advent
-  Kerstmis
-  Pasen
-  Pinksteren,
alsmede twee andere belangrijke spirituele feesten:
-  De Sint Jan Viering (24 juni)
-  De Sint Michaël Viering (29 september).

Voor uitgebreidere informatie over de diverse spirituele vieringen, klik hier, of beter nog, kom eens langs. Uw eigen ervaring is de beste informatie die u krijgen kunt.

We zullen u hartelijk welkom heten!